Ordningsregler 2024

1 §  Öppettider
Koloniträdgårdsområdet är öppet för alla 1.5 – 30.9 kl. 7.00 – 21.00.  Obehöriga får inte röra sig på trädgårdslotterna, som är privata områden och omfattas av hemfrid. Mellangångarna mellan lotterna får inte användas som gångvägar. Alla som rör sig och arbetar på området ska iaktta ordning och gott uppförande.

2 § Allmänna områden
Planteringar, gräsmattor, byggnader och konstruktioner på de allmänna områdena får inte skadas. De ska skötas i enlighet med styrelsens anvisningar samt föreningens avtal och överenskommelser med staden. All slags skadegörelse inom området är förbjuden.

3§  Husdjur
Hundar, katter och övriga keldjur ska hållas kopplade eller i ett inhägnat område på den egna lotten. Avföring från husdjuren ska plockas bort från de allmänna områdena och antingen komposteras på den egna lotten eller läggas i sopkärlet för blandavfall.

4 §  Fordonstrafik
Det är tillåtet att framföra motorfordon endast längs Storstuguvägen och enbart då det gäller servicekörning, sjuktransport eller trafik med invalidfordon. All slags av parkering av motorfordon är förbjuden på området.  Den största tillåtna hastigheten på området för alla slags fordon är 10 km i timmen. Tvätt och service av motorfordon är förbjudna inom området.  Att cykla är tillåtet med försiktighet.  Material-, sand- eller andra lass får inte förvaras utanför lotten. Kortvarig lossning av last tillåts under förutsättning att det inte hindrar annan trafik.

5 §  Kompostering, uppgörande av eld, vattenanvändning och jord
Trädgårdsavfall som uppstår på lotterna ska i huvudsak komposteras på lotten enligt allmänna komposteringsregler. Avfall, som inte kan komposteras på egen lott, ska sorteras och föras till områdets sopkärl eller till en avfallssorteringsstation. I hanteringen av avfall tillämpas avfallslagen samt anvisningar som givits av Helsingfors stad och föreningens styrelse.
Det är förbjudet att bränna avfall, ris och löv med öppen eld samt att grilla och elda brasor ute med ved. Använd kranvatten sparsam, Vattna med regnvatten och vattna inte gräsmattor. Man får inte föra bort jord eller stenar från lotterna, utan lov av föreningens styrelse.

6 §  Grannfrid
Det är inte tillåtet att störa omgivningen eller grannarna med t.ex. rök, lukt eller buller.
Det ska råda tystnad för natten mellan kl. 23.00 – 7.00. 

Större och störande byggen ska främst koncentreras utanför säsongen då det är fritt att bygga. Under säsongen är byggtiderna begränsade.

7 §  Anmälning av skada
Eventuella skador på vatten-, el- och andra anläggningar som upptäcks på området ska omedelbart anmälas till föreningens styrelse eller utsedda ansvarspersoner.

8 §  Kolonistens ansvar att reglerna följs
Kolonisterna ska övervaka att också deras gäster och personer som arbetar för dem på området följer dessa ordningsregler. Den som bryter mot denna ordningsstadga är skyldig att betala ersättning för den skada som uppstår.